دریافت فرم‌‌ها ی اجباری در ارسال مقاله

فرم‌های اجباری در ارسال مقاله

 

  • فرم تعهدنامه:            word ،Pdf
  • فرم تعارض منافع:   word ،Pdf