لیست داوران

   داوران نشریه تکنولوژی

نام داور مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه/سازمان
نسیم طاهونی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
مهدی موید محسنی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چنگیز زاهدی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
فرانک اخلاقیان استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه کردستان
احمد مجید صنعت کارشناسی ارشد شرکت دانیال پترو
اکبر شاهسوند دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم توکلی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعت نفت
علی مهاجری استاد دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
علی پژوهان استادیار دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
علی وطنی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
علیقلی نیایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
امیر حیدری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
امیرحسین خلیلی گرکانی استادیار دکترای تخصصی  پژوهشگاه نیرو
آرش ابراهیم آبادایی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
آزاده همتی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سمنان
بیتا ضمیری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود آقاجانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعت نفت آبادان
الهام جنت دوست دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی ارومیه
فرناز تحریری زنگنه صنعت دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
فرناز کرباسی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
فتح الله فرهادی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف
فریدون یاری پور صنعت دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
حدیث اقبالی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حمیدرضا مقدم زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن چاکری صنعت کارشناسی ارشد شرکت ملی نفت ایران
هدایت عزیزپور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سیدحسام نجیبی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعت نفت آبادان
حسین پورهمتی   دکترای تخصصی دانشگاه تهران
حسین سخایی نیا استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین سروش صنعت دکترای تخصصی شرکت ملی نفت ایران
ایرج عبداللهی فرد استادیار دکترای تخصصی اداره اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
جواد هنرمند استاد دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
لاله شیرازی استاد دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
لیلا وفاجو دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
منصور دفتریان صنعت کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک لندن
منصور فرزام دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعت نفت
مریم تخت روانچی صنعت دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
مسعود ریاضی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
مسعود صدرا صنعت کارشناسی ارشد شرکت ملی گاز ایران
مستانه حاجی پور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدعلی ریاحی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمد فروغی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمد نجفی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمدرضا احسانی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا کمالی استاد دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا میرعلی اکبر صنعت کارشناسی ارشد شرکت نارگان
محمدرضا صابری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سمنان
محمد بهنود استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد تقی زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن بهمنی صنعت دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
مژگان عباسی استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه تهران
مرتضی زیودار استاد دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نوراله کثیری استاد دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت ایران
امید توکلی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
رفعت پارسایی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
رهبر رحیمی استاد دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا جهانمردی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مسیبی بهبهانی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعت نفت
حسین روح اللهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
سعید صاحبدل‌فر صنعت دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
سحر امیری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سمیرا احمدی صنعت دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید علیرضا طباطبایی نژاد استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی سهند
سیدمهدی قافله باشی استادیار دکترای تخصصی شرکت تحقیقات و فناوری پتروشیمی
سید مجتبی مصطفوی استاد دکترای تخصصی شرکت کالیبراسیون رز
سید رضا موسوی حرمی استاد دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
سیما عسکری استاد دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیما رضوان طلب استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی ارومیه
ترانه جعفری بهبهانی دانشیار دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
وحید حدادی اصل استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یحیی زمانی استادیار دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
زهرا منصورپور دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سیدمجتبی حسینی‌نسب استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود بیژنی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی حسنی جوشقانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
محمدرضا جعفری نصر استاد دکترای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت
علی کریمان مقدم استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف
محمود مشفقیان استاد دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
علی پالیزدار   دکترای تخصصی انستیتو گاز طبیعی مایع (I-LNG) دانشگاه تهران
زهرا نرگسی   دکترای تخصصی انستیتو گاز طبیعی مایع (I-LNG) دانشگاه تهران
حسین رحامی دانشیار دکترای تخصصی  دانشگاه تهران
فریبرز رشیدی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید تقی‌خانی استاد دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف
اشکان وطن دوست صنعت دکترای تخصصی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران
Ye Qing   دکترای تخصصی Hunan University of Science & Technology
امیرحسین محمدی استاد دکترای تخصصی University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa